Giảng viên có thể hoàn toàn chủ động việc quản lý doanh thu từ khóa học trên Brand Camp. Bên dưới là hướng dẫn xem thống kê doanh thu từ các khóa học của giảng viên.

Đăng nhập tài khoản giảng viên.

Trong mục "Tính năng giảng viên" chọn "Thanh toán thu nhập" để xem thông tin chi tiết.Để sử dụng tài khoản dư từ khóa học giảng viên vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

Chọn "Cập nhật" để nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

Chọn "Làm lệnh rút tiền" để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của giảng viên

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!