Bài viết về: Giới thiệu

Bản quyền hình ảnh

Bản quyền hình ảnh

Các nguồn hình thuộc nhóm Creative Common Attribution, nghĩa là chúng tôi có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), xuất bản (distribute) VỚI ĐIỀU KIỆN phải ghi nhận nguồn gốc hình ảnh.

WOC in Tech Chat (chi tiết bản quyền)
hires.vn

Các nguồn hình thuộc nhóm Creative Commons Zero, nghĩa là chúng tôi có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), chỉnh sửa (modify), xuất bản (distribute), bao gồm cả cho mục đích thương mại (commercial purposes), mà không cần xin phép tác giả hay ghi nhận nguồn gốc hình ảnh.

Unsplash (chi tiết bản quyền)
Pexel (chi tiết https://www.pexels.com/photo-license/)
Public Domain Archive (chi tiết bản quyền)
Envato Elements
Canva

Cập nhật vào: 29/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!