Bài viết về: Danh bạ Agency Networks

Cập nhật thông tin Agency: Update a listed Agency

Updating a listed Agency is simple, please follow these 3-steps below.
Chỉnh sửa thông tin một Agency đã có trên danh bạ rất đơn giản. Bạn chỉ cần tiến hành 3-bước sau:

Download, fill out the form (ONLY WHAT HAS CHANGED) below and send to agency@brvn.net with subject "Update: [Agency Name]" using your agency email.
Tải về, điền thông tin (CÓ THAY ĐỔI và gửi mẫu cập nhật đến agency@brvn.net với tiêu đề "Update: [Tên Agency]" sử dụng email công ty của bạn.)
Download Agency Listing Form

Brands Vietnam will verify the information using the provided phone and extension number. This will take 1-3 business day.
Brands Vietnam sẽ xác thực thông tin qua điện thoại cố định dùng số nội bộ của người liên hệ. Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc.

Once done, your agency will be updated. There is NO contract and payment to be made.
Sau khi kiểm tra, thông tin agency sẽ được cập nhật. KHÔNG yêu cầu hợp đồng và hoặc hoá đơn.

The whole process would take approx. 3-5 business days.
Toàn bộ quá trình dự kiến mất khoảng 3-5 ngày làm việc.

Update Fee: No charge.
BRVN_Agency_Listing_Form.docx

Cập nhật vào: 15/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!