Brands Vietnam Standard Ad Sizes: Kích thước chuẩn các vị trí Web Banner

For web banner ads to be displayed properly on all devices, Brands Vietnam recommends Advertisers to provide all required sizes for each placement.
Để quảng cáo được hiển thị tốt trên mọi thiết bị, Brands Vietnam đề nghị nhà quảng cáo cung cấp tất cả các kích thước yêu cầu cho từng vị trí.In red are sizes with high impressions, as such highly recommended.
Màu đỏ là các vị trí có tần suất hiển thị cao, được khuyến nghị sử dụng.

In addition, Advertisers are recommended to provide sizes at 1.5x or 2x for even better display on retina devices.
Ngoài ra, nhà quảng cáo nên cung cấp thêm kích thước 1.5x hoặc 2x để quảng cáo hiển thị rõ nét trên màn hình độ phân giải cao.


Size / Kích thước

Ad Header

Desktop: 970 x 90 (1x) | 1940 x 180 (2x)
Tablet: 728 x 90 (1x) | 1456 x 180 (2x)
Mobile: 320 x 100 (1x) | 640 x 200 (2x)

Ad Top

Desktop: 300 x 250 (1x) | 600 x 500 (2x)
Tablet: 300 x 250 (1x) | 600 x 500 (2x)
Mobile (Homepage): 300 x 250 (1x) | 600 x 500 (2x)

Ad Center
Desktop: 970 x 250 (1x) | 1940 x 500 (2x)
Tablet: 728 x 250 (1x) | 1456 x 500 (2x)
Mobile: 300 x 250 (1x) | 600 x 500 (2x)

Ad Long (Sub-page)

Desktop & Tablet: 300 x 600 (1x) | 600 x 1200 (2x)

Ad Tower (Sub-page)

Desktop: 160 x 600 (1x) | 320 x 1200 (2x)
Tablet: 120 x 600 (1x) | 240 x 1200 (2x)

Ad Detail (Sub-page)

Desktop & Tablet: 728 x 90 (1x) | 1456 x 180 (2x)
Mobile: 300 x 250 (1x) | 600 x 500 (2x)

Ad Footer

Desktop: 970 x 250 (1x) | 1940 x 500 (2x)
Tablet: 728 x 250 (1x) | 1456 x 500 (2x)
Mobile: 300 x 250 (1x) | 600 x 500 (2x)


Technical Specification / Quy cách file quảng cáo

File Format / Định dạng: JPG, PNG, GIF, HTML5.
File Size / Dung lượng: < 300kb.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!