Bài viết về: Giới thiệu BRAND Camp

Content Partner Policy: Chính sách dành cho Đối tác Nội dung

We value and respect others intellectual property and expect our Partners to do the same.
Chúng tôi luôn tôn trọng các vấn đề Bản quyền và Quyền sở hữu Trí tuệ, và mong đợi Bạn cũng có thái độ và hành động tương tự.

ONLY publish… / CHỈ đăng tải…

content that is original that you create
nội dung nguyên gốc cho bạn tạo ra

content that you own rights to publish or re-publish, with or without modification
nội dung mà bạn có quyền được đăng tải lại, có hoặc không có những chỉnh sửa

content that is copyright-free, share-able with author permission and credit
nội dung miễn phí, có thể được chia sẻ với sự đồng ý của tác giả và có dẫn nguồnAlways give credit where credit is due, declare proprietary rights or permisisions for necessary piece(s) of content – to use as illustrative, listing, mentioned, analyzed, aided, developed from origin – in the content you create.

Luôn dẫn nguồn gốc, ghi rõ các quyền hoặc sự cho phép cho một hay nhiều thành phần của nội dung – bạn sử dụng để minh hoạ, liệt kê, đề cập đến, phân tích, bổ trợ cho quan điểm hay phát triển thêm từ bản gốc – trong nội dung của bạn tạo ra.

DO NOT publish content that is not your creation, or you do not have permission or right to use, share or publish, in partial or entire document that you create.

KHÔNG đăng tải những nội dung mà không phải do bạn tạo ra, hoặc bạn không có quyền, không được phép sử dụng, chia sẻ, xuất bản, dù chỉ là một phần hay toàn phần trong nội dung do bạn tạo ra.In case you have to use data to illustrate your points (unless you conduct the data independently, or the data is made public and free to use, e.g. from public companies), please make sure you have randomized data to protect market intelligence and confidentiality of others, by using one or many of following methodology:

Trong trường hợp bạn cần sử dụng dữ liệu để minh hoạ quan điểm (trừ trường hợp bạn tự tổ chức nghiên cứu để làm ra số liệu, hay số liệu được công khai và được phép sử dụng, ví dụ, từ báo cáo các công ty đại chúng, xin hãy vô định hoá các số liệu để bảo vệ các dữ liệu thị trường và tính bảo mật có thể ảnh hưởng đến các đơn vị khác, bằng việc áp dụng một hay nhiều các phương pháp sau:)

Time is undefined (“Month 1, Month 2” rather than “May, June/2016” or “Year 1, Year 2” rather than “This year / Last Year / 2015 / 2016”)
Thời gian không xác định (“Tháng thứ 1, Tháng thứ 2” thay vì “Tháng 5, Tháng 6/2016” hoặc “Năm thứ 1, Năm thứ 2” thay vì “Năm nay / Năm trước / năm 2015/ 2016”)

Object is undefined (“Brand A, Brand B” rather than “OMO, Tide”)
Đối tượng không xác định (“Thương hiệu A, Thương hiệu B” thay vì “OMO, Tide”)

Number is not definitive (“sales increase 5% in Year 2” rather than “sales increase from 100 to 105 bil in 2016”)
Số liệu không xác định (“doanh số tăng 5% trong Năm thứ 2” thay vì “doanh số tăng từ 100 lên 100 tỉ trong năm 2016”)

State clearly that you make-up data for education or reference purposes (“In my opinion, Brand A positioning is…” rather than “Brand A positioning is…”)
Nói rõ bạn tự đưa ra các số liệu bất kỳ để phục vụ cho mục đích giảng dạy hoặc tham khảo. (“Tôi cho là Định vị của Brand A là…” thay vì “Định vị của Brand A là…”)DO NOT publish, post, distribute or disseminate any defamatory, infringing, indecent, offensive or unlawful material or information.

KHÔNG đăng tải, sử dụng, chia sẻ những thông tin, tài liệu có nội dung bị cấm, trái đạo đức, gây hại cho người khác, vi phạm bản quyền, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật.

We have all the rights to disable or prohibit access to the Partners who do not respect and involve in the infringement of WEBRAND and others’ intellectual property.

Chúng tôi có toàn quyền khoá tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những Đối tác không tôn trọng hay có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

Cập nhật vào: 22/05/2019

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!